ஊர்வலத்தின் போது மணப்பெண்ணின் தந்தை பாரம்பரியமாக எந்தப் பக்கத்தில் நிற்கிறார்?

ஊர்வலத்தின் போது மணமகளின் தந்தை பாரம்பரியமாக எந்தப் பக்கத்தில் நடப்பார் என்பது இங்கே.